Vetenskapliga utvärderingar och forskning

Åtgärder kan vara både tidsödande och ekonomiskt kostsamma, och ha en oväntad effekt på djuren. En vetenskaplig utredning av effekter av eventuella åtgärder på djurens beteende är därför viktigt. Data bör samlas före, under och efter förändringen för att en korrekt utvärdering ska kunna göras.

Syfte

ILLIS ABC erbjuder vetenskapliga utvärderingar av förändringar i djurens miljö från ett management-perspektiv såväl som ett etiskt perspektiv. Hur mycket tid tar det för djurvårdarna att förbereda, tillhandahålla och städa undan miljöberikning? Har djurens beteende påverkats på något sätt? Utnyttjar djuren sin inhängnad mer effektivt? Är miljöberikningen effektiv på lång sikt? Hur framgångsrikt är träningsprogrammet? Har riskbedömningen vid olika situationer påverkats? Är hanteringen av tränade djur mätbart effektivare? Går det att påvisa några statistiskt hållbara effekter av förändringen, i djurens fysiologi eller beteende? Har förändringen haft någon effekt på besökarnas intryck av anläggningen?

För att besvara denna typ av frågor krävs planering, kunskap om datainsamlingstekniker, behovet av kontrollgrupper, kännedom om statistik samt erfarenhet av vetenskapligt arbete. Karolina Westlund är disputerad etolog, och i egenskap av forskare kan hon hjälpa till med planeringen och genomförandet av denna typ av analyser, och kan också vara behjälplig i skrivandet av vetenskapliga publikationer av eventuella intressanta fynd, på svenska, engelska, franska eller spanska.