Kurs i beteendehantering

Animal Behaviour Management (ABM) är ett begrepp som har sitt ursprung i USA och en vettig översättning saknas ännu till svenska men ”Beteendehantering” skulle man ju kunna kalla fenomenet. ABM innebär en proaktiv och ansvarsfull användning av tränings- och miljöberikningstekniker för att skapa, förändra eller släcka ut (ta bort) beteenden hos djur i vår omsorg. Inom begreppet ABM ryms även ett systematiskt sätt att lösa beteendeproblem. Inom zoo-världen har en insikt vuxit fram som innebär att djur mår bättre om de själva kan ta en aktiv del i sin omvårdnad, och att olika djurslag har olika behov som utgår från deras evolutionära historia. Givetvis kan man också genom denna approach förbättra välfärden för djur i laboratoriemiljö, lantbruket eller våra vanliga sällskapsdjur – och inte minst används en del av teknikerna för att hjälpa barn med autism eller utåtagerande problematik.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till nyfikna djurägare, djurskötare eller veterinärer som vill bredda sin kompetens vad gäller djurs beteende och välfärd, samt få en mer innehållsrik verktygslåda för att hantera beteendeproblem.

Innehåll (fokus kan ändras i samråd med kunden):

I denna kurs tar Karolina Westlund ett vidare begrepp än ABM och avhandlar utöver djurträning ett övergripande etologiskt perspektiv (inte bara miljöberikning), och berör också vikten av att försätta djuret i rätt känsloläge. Hon förmedlar en helhetssyn kring beteendehantering av djur i fångenskap med utgångspunkt från biologi (etologi) och psykologi (beteendeanalys och inlärningsteori) och emotionsteori (affektiv neurovetenskap). Kursen innehåller teoretiska genomgångar, mycket filmvisning för att illustrera specifika begrepp, och en del praktiska demonstrationer eller övningar. Innehållet är samlat i olika teman.

tema 1: etologiska perspektiv på djurvälfärd. 

 • etologi – vad är det?
 • domesticering – djur i natur eller “bur”
 • den sociala gruppen – är ensam stark?
 • tidsbudget – vad gör djur hela dagarna?
 • rovdjur och bytesdjur – strategier och behov hos jägaren och den jagade
 • kontroll – vikten av medbestämmande
 • människor och djur – hur uppfattar vi varandra och omvärlden?
 • etologiska reflektioner kring våra vanliga sällskapsdjur och deras tillvaro

tema 2 – Önskade beteenden: en introduktion för dig som är oinsatt

 • positiv förstärkning och klickerträning
 • målträning (target training) – användbart och bra för nybörjare
 • shaping – skarpaste redskapet i lådan
 • signaler – få kontroll på beteendet
 • vikten av att ha en plan
 • tips för att komma igång
 • praktiska övningar och demonstrationer

tema 3 – Önskade beteenden: fler tekniker och begrepp.

 • fler sätt att få fram beteenden – luring, mimicry, prompting, capturing, etc
 • negativ förstärkning
 • terminologin och begreppsförvirring: PR, NR, PP, NP, ABC, SD etc
 • klassisk och instrumentell betingning – Pavlov / Skinner
 • praktiska övningar och demonstrationer

tema 4 – Önskade beteenden: full verktygslåda.

 • tränarens beteende och relationens betydelse
 • olika förstärkningsscheman
 • regression, induktion, jackpots, generalisering, vidskepliga beteenden mm
 • problemlösning – när träningen misslyckas
 • olika tränarstilar: är du en konstnärlig Maestro eller en strategisk Militär? Fördelen av att ha en fot i varje läger.

tema 5 – Problembeteenden: konstruktiva lösningar

 • bestraffningar fungerar – men till vilket pris?
 • ett etiskt ställningstagande
 • beteendeanalys – funktionell utvärdering
 • aggression och rädsla
 • habituering, deshabituering, flooding, sensitisering, desensitisering, kontrabetingning
 • extinction, time out, LRS, alternativa beteenden, omgivningsfaktorer, ABC-lösningar, non-contingent reinforcement mm.
 • systematisk problemlösning

tema 6 – Emotioner: vikten av att ta hänsyn till djurs känslor

 • “the big 7” – de sju emotioner som identifierats hos däggdjur
 • särskild fokus på SEEKING, RAGE, FEAR och PANIC
 • känslor, beteenden och välfärd – en syntes

 Om kursen

Kursen ges efter önskemål och innehållet bestäms i samråd med kunden; omfattningen mellan 3 och 25 timmar.