Konsultuppdrag

Djur i fångenskap har ofta färre valmöjlig­heter än vilda djur beroende på begräns­ning­ar i miljöns utformning, den sociala gruppen, och möjligheterna att uppvisa naturliga beteenden. Ibland kan beteende­relaterade problem uppstå som behöver åtgärdas. Ofta kan en utomstående person se problemet med nya ögon och komma med nya infallsvinklar.

Målgrupp och tillvägagångssätt

ILLIS ABC bedriver konsultverksamhet för enskilda djurägare, djurparker eller laboratorier som har behov av en utomstående och objektiv etologisk eller träningsmässig utvärdering av djurens situation. Karolina Westlund kan erbjuda ett åtgärdsprogram baserat på djurets behov och den aktuella situatio­nen. Det normala förfarandet är att hon studerar situationen, iden­ti­fierar problemet, och lägger fram ett kon­kret åtgärdsförslag baserat på sin kompe­tens, erfarenhet och eventuella litteratur­genomgångar. Hon erbjuder därefter stöd under genomförandet, t ex med träning av djuret, exempel på miljöberikning el­ler utbildning av personal.

 Konkreta situationer som kan lösas

  • aggressioner / dominansinteraktioner
  • stereotypier och avvikande beteende
  • ohanterliga djur som behöver kunna hanteras
  • fotvård och provtagningar där sövning inte är ett alternativ
  • inaktivitet
  • planering och upprättande av miljöberikningsprogram
  • planering och upprättande av träningsprogram
  • utbildning av personal med avseende på beteendehantering
  • mm